Projekty

NÁZEV PROJEKTU: ODBORNÉ, KARIÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK (OKAP)

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren

Datum ukončení projektu: 30. 6. 2021

Popis projektu Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Název projektu: Modernizace školních dílen 2


Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005640

Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

Cílem projektu je modernizace zázemí a vybavení pro praktickou výuku žáků SOŠ Třineckých železáren za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Modernizace dílen na SOŠ TŽ


Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002686

Žadatel: Střední odborná škola Třineckých železáren

Poskytovatel dotace: Státní rozpočet ČR a prostředky EU – Evropský fond pro regionální rozvoj

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

Popis projektu Cílem projektu je modernizace vybavení a zázemí pro praktickou výuku žáků SOŠ TŽ za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech.

Název projektu: Modernizace a vybavení učeben Střední odborné školy Třineckých železáren 


Registrační číslo: CZ 1.10/2.1.00/25.01415

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav a pořízení vybavení do učeben praktického výuky na SOŠ TŽ. V projektu jsou stavebně rekonstruovány a vybaveny 4 učebny a v dalších dvou bude částečně vyměněno vybavení.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit infrastrukturu sekundárního vzdělávání, potažmo zkvalitnit podmínky pro praktickou výuku technických oborů.

Název projektu: Šablony 2017


Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006740

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.

Název projektu: Zkvalitnění odborného vzdělávání na SOŠ Třineckých železárenRegistrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/33.01687

Cíle projektu - zkvalitnění podmínek výuky technicky zaměřených předmětů a cizích jazyků. Zvýšení zájmů studentů o vyučované předměty, zatraktivnění výuky a zlepšení uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce.

Prostředkem k dosažení těchto cílů je modernizace tří učeben:

  • cizích jazyků s digitální multimediální technikou,
  • kombinovaná učebna chemie a fyziky s multimediálním vybavením,
  • učebna technického kreslení a strojnictví vybavena softwarem pro 3D modelování v PC.

Název projektu: Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativněRegistrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0009

Střední odborná škola Třineckých železáren je Partnerem projektu Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně CZ.1.07/1.3.00/51.0009. Projekt si klade za cíl realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky partnerských ZŠ a SŠ a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení kompetencí těchto pracovníků při integraci ICT do výuky. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.