Pečovatelské služby

Rámcový vzdělávací plán: 75-41-E/01 Pečovatelské služby

Teoretická výuka

Výuka probíhá v týdenních cyklech (týden škola/týden praxe). Výuka odborných předmětů probíhá v multimediálních učebnách. Studentům pomáhají k pochopení a osvojení učiva pracovní listy a skripta. K hlavním předmětům patří Technologie, Základy pečovatelství, Zdravověda a epidemiologie a Odborný výcvik. Studenti se seznámí se základy hygienických předpisů, předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví a se zásadami poskytnutí základní první pomoci.

Odborná praxe

U tohoto oboru je kladen důraz na praktické vyučování. Hlavní okruhy vyučovaných pracovních dovedností: Práce v kuchyňském provozu - rozlišování základních druhů potravin, poznávání jejich kvality. Skladování potravin a nápojů, manipulace s nimi technologické zpracování a úpravy potravin. Základní tepelné úpravy a příprava základních skupin pokrmů. Práce v provozu prádelny - příjem a výdej prádla. Třídění prádla podle druhu, barvy a textilního materiálu. Praní v pračkách a pracích linkách. Věšení a sušení prádla, skládání čistého prádla. Žehlení prádla. Úklidové práce - Mytí a stírání podlah podle druhu, stírání prachu, mytí dveří, čištění stěn, likvidace odpadů. Úklid na základní ošetřovatelské jednotce. Velký úklid. Úklid sociálních zařízení. Oprava a šití prádla - Základy ručního šití. Základy strojového šití. Provádění jednoduchých oprav prádla. Pečovatelské práce - Komunikace s klienty. Stlaní lůžka, výměna ložního prádla, manipulace s čistým a špinavým prádlem, péče o pomocná zařízení lůžka. Osobní péče o klienta. Pomoc při oblékání a svlékání. Podávání jídla a nápojů, obsluha; pomoc při jídle. Výuka je individualizovaná dle specifických potřeb žáků. Odborná praxe probíhá ve speciálně vybavené učebně školy a ve vyšším ročníku na odděleních Nemocnice Třinec a v Penzionu pro seniory „Pohoda“. Za produktivní činnost je žákům vyplácena odměna.

Bonusy

  • Kroužek barmanský a baristický
  • Kroužek vyřezávání ovoce

Kariéra

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Další informace

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:

Mgr. Iva Zahradníková: zahradnikova.iva@sostrinec.cz