Strojírenské práce

Rámcový vzdělávací plán: 23-51-E/01 Strojírenské práce

  • Délka denního studia je 3 roky.
  • Denní studium určené pro chlapce i dívky.
  • Obor je vhodný především pro žáky základních škol, speciálních škol a žáky s nedokončenou povinnou školní docházkou, kteří mají speciální výukové potřeby, případně pro osoby se zdravotním postižením.
  • Dosažený stupeň vzdělání - nižší střední odborné vzdělání s výučním listem.
  • Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce ve strojních oborech.
  • Přihláška: Přihláška na střední školu - denní studium
  • Lékařský posudek: Lékařský posudek - Strojírenské práce.doc

Teoretická výuka

Mezi profilující předměty tohoto oboru patří Technické kreslení, Stroje a zařízení, Technologie a Odborný výcvik. Žáci se během studia učí základním teoretickým i praktickým dovednostem v oboru. Teoretická výuka je vedena s důrazem na názornost a podporuje badatelský přístup žáků.

Praxe

Výuka probíhá v dvoutýdenním ycklu - střídá se týden škola a týden praxe. V 1. ročníku jsou žáci ve školních dílnách, kde provádějí veškeré základní operace při ručním zpracování kovů s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví, sestavování a spojování jednotlivých strojních součástí a celků, práce podle náčrtů a výkresů, obsluha základních strojů pro strojní obrábění kovů, technologické postupy základní údržby vodovodních řádů, armatur a bytového fondu, základní servisní činnosti.

Ve 2. a 3. ročníku jsou žácu umístěni ve firmách Steeltec, Ergon - chráněné dílny, jednoduchá manuální práce s odměnou za praxi dle smlouvy na firmách.

Při dobré spolupráci žáci zůstávají po vyučení na stejném místě, kde měli praxi.

Bonusy

  • Odborné znalosti jsou rozšiřovány také účastí na různých exkurzích.
  • Žáci se mohou přihlásit zdarma do odborných kroužků, které probíhají na škole.

Kariéra

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.

Absolventi jsou schopni vykonávat buď rutinní montážní a servisní práce, jednoduché opravy nesložitých strojírenských výrobků, zámečnické práce ve stavebnictví, či obsluhovat seřízené konvenční obráběcí stroje na kovy při nenáročných technologických operacích. Uplatní se v povolání strojírenský dělník.

Další informace

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:

Ing. Kateřina Ondraszková, e-mail: ondraszkova.katerina@sostrinec.cz