Operátor skladováníRVP 66-53-H/01 Operátor skladování


• Délka denního studia je 3 roky.

• Denní studium určené pro chlapce i dívky

• Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem


Teoretická výuka

Výuka probíhá na odborné logistické učebně vybavené dataprojektorem, počítači a odbornými softwary. Základ studia tvoří odborné předměty: skladování, manipulace, logistika, zbožíznalství. V odborných předmětech si žáci osvojí odbornou terminologii pro skladové hospodářství, obchod, zvládnou administrativu a organizaci skladového hospodářství včetně jeho vedení pomocí výpočetní techniky.

Odborná praxe

Probíhá ve dvoutýdenním cyklu - týden škola, týden praxe. Žáci se během praxe naučí připravovat zboží a materiál k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem. Odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství, např. kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz nebo vazačský kurz.

Bonusy

·         osvědčení způsobilosti k obsluze jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství (např. kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz)

·         kroužek logistiky

 

Kariéra:

Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku či v logistických centrech. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Logistika a ekonomika v průmyslu, kde mohou žáci dokončit své odborné vzdělávání maturitou nebo přechod do jiných oborů naši školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.