Slévač

Rámcový vzdělávací plán: 21-55-H/01 Slévač

  • Délka denního studia je 3 roky.
  • Dosažený stupeň vzdělání - střední vzdělání s výučním listem.
  • Podmínkou pro přijetí je zdravotní způsobilost pro výkon práce v hutních oborech.
  • Školní vzdělávací plán:

Teoretická výuka

V rámci studia oboru slévárenství získá žáci přehled o technologii výroby forem a jader, způsobech odlévání, a dokončovacích operacích při výrobě odlitků. Obor poskytuje nejen ucelené znalosti o jednotlivých fázích zhotovení odlitku, ale také praktické dovednosti při výrobě odlitků. Žák bude umět využít svých znalostí k rozhodnutí o vhodnosti technologických a metalurgických postupů při výrobě odlitků a použít své teoretické poznatky k návrhům úprav technologie výroby odlitků ve slévárenské praxi. Součásti výuky tohoto oboru je také tepelné procesy ve slévárenských formách, sdílení tepla a jeho aplikace, zákonitosti krystalizace a tuhnutí odlitků, teplotní nehomogenita odlitků a vznik a odstraňování vnitřních pnutí v odlitcích a kvalita odlitků.

Odborná praxe

Tříletý učební obor, kde se celé tři roky střídá týden škola a týden praxe. V 1. pololetí se žák naučí základům ručního zpracování kovů. V druhém pololetí již probíhá odborný výcvik ve strojních údržbách sléváren, kde se naučí montážní a demontážní práce, které souvisí s nastavováním a seřizováním výrobních slévárenských agregátů. Ve druhém a třetím ročníku vykonává žák odborný výcvik na výrobních zařízeních formoven, odléváren a úpraven. Žák získává během odborného výcviku potřebné dovednosti a znalosti, které uplatní v praxi.

Bonusy

  • Náborový příspěvek 5000 Kč po úspěšném ukončení prvního ročníku.
  • Odměna za produktivní práci až 3800 Kč měsíčně.
  • Vazačský kurz.

Kariéra

Absolventi jsou připraveni především tavit kovy, vyrábět a ošetřovat slévárenské formy a jádra, udržovat a opravovat nástroje a pracovní pomůcky. Absolventi se podle zaměření školních vzdělávacích programů uplatní v povoláních a pozicích jako: slévač – kovolijec - průmyslový keramik.

Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do třetího ročníku studijního oboru Řízení jakosti v metalurgii, kde mohou dokončit své odborné vzdělávání maturitou.

Další informace

Bližší informace a případnou prohlídku školy zajistí metodik oboru:

Ing. Petr Várník, varnik.petr@sostrinec.cz