Logistik skladování a dopravy

Rámcový vzdělávací plán: 66-53-H/01 Operátor skladování
Délka studia: 3 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

školní vzdělávací program

Teoretická výuka:

Výuka probíhá na odborné logistické učebně vybavené dataprojektorem, počítači
a odbornými softwary. Základ studia tvoří odborné předměty: skladování, manipulace, logistika, zbožíznalství. V odborných předmětech si žáci osvojí odbornou terminologii pro skladové hospodářství, obchod, zvládnou administrativu a organizaci skladového hospodářství včetně jeho vedení pomocí výpočetní techniky.

Odborná praxe:

Probíhá ve dvoutýdenním cyklu - týden škola, týden praxe. Žáci se během praxe naučí připravovat zboží a materiál k expedici a k prodeji, vystavovat příslušné doklady spojené s prodejem a nákupem. Odebírat a přijímat zboží nebo materiál, vyřizovat reklamace, objednávky a poptávky. Naučí se skladovat a ošetřovat svěřené zásoby, řídit a obsluhovat dopravní a mechanizační prostředky. Součástí vzdělávání je i příprava k získání osvědčení způsobilosti k obsluze manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství, např. kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz nebo vazačský kurz. Produktivní práce žáků je odměňovaná a závisí na známce z odborné praxe.

Kariéra:

Absolvent se uplatní při výkonu povolání operátor skladování v obchodě nebo ve výrobním podniku či v logistických centrech. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek nabízí naše škola žákům plynulý přechod do druhého ročníku studijního oboru Logistika a ekonomika v průmyslu, kde mohou žáci dokončit své odborné vzdělávání maturitou nebo přejít do jiných oborů naší školy, kde si mohou rozšířit další vzdělání.

Bonusy:

Osvědčení způsobilosti k obsluze jednoho manipulačního prostředku používaného ve skladovém hospodářství (např. kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz).