Logistika a ekonomika v průmyslu

Rámcový vzdělávací plán: 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Délka studia: 4 roky
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitou
Vytvořeno na základě potřeb společnosti Třinecké železáreny, a. s., Moravia Steel a.s. a dceřiných společností skupiny TŽ-MS

školní vzdělávací program 
nový
školní vzdělávací program

Teoretická výuka:

Výuka probíhá na odborné logistické učebně vybavené dataprojektorem, počítači
a odbornými softwary na modelaci logistických řetězců, pro výuku psaní všemi deseti a účetnický software. Vyučují se dva cizí jazyky: Anglický a německý jazyk.

V rámci předmětu logistiky se studenti učí logistiku nákupní, výrobní, skladovou, distribuční, logistiku dopravy, city logistiku, celní správu, zahraniční obchod, manipulační prostředky, manipulační jednotky, materiálový tok. 

Žáci mají přehled v ekonomických vědách. Ekonomika, marketing, management, obchodní komunikace, práce na PC. Ve výuce přednášejí odborníci z praxe. Doprava a přeprava je zaměřena na oblast silniční, železniční, vodní, potrubní, leteckou, kombinovanou a nekonvenční. Žáci se orientují v dopravní geografii. Žáci mají základní účetnické dovednosti. Sestaví rozvahu, výkaz zisku a ztrát. Účtují účetní operace. Výuka probíhá metodami kritického myšlení, je zpestřena interaktivními hrami Lean, znalostními hrami Kahoot. Žáci mají k dispozici školní učební texty. 

V předmětu Nauka o výrobě se žáci orientují v jednotlivých sortimentních skupinách zboží, se kterými se mohou setkávat v rámci logistických řetězců. Žáci získají přehled o jakosti, skladování, nejčastěji se vyskytujících vadách, o obalové technice, žáci zvládnou základy systému kvality.

Odborná praxe:

Odborná praxe je v délce 6 vyučovacích hodin za 14 dní. Na konci druhého 
a třetího ročníku je praxe 10denní souvislá. V prvním ročníku je praxe vedena formou exkurzí a přednášek v Třineckých železárnách. Žáci si projdou logistickým procesem po proudu materiálového toku od vstupu surovin až po expedici hotových výrobků. Výsledkem jejich práce je vytvořený elektronický deník. Další ročníky jsou vedeny formou samostatné práce přímo na firemních pracovištích a provozech, např. ve skladech, na dispečinku kamionové nebo železniční dopravy. 

Žáci pracují na PC, tvoří tabulky, pracují se statistickými údaji, s čárovými kódy, se scannery, s obaly, paletami. Orientují se v technické a komerční přejímce, odevzdávce železničních vozů. Sledují dispečerské řízení provozu, měření a vážení při přejímce a odevzdávce železničních vozů. Mají přehled o údržbě železničních vozů. Seznamují se s informačním systémem TŽ a učí se v něm pracovat. 
Čtou doklady k jednotlivým hospodářským operacím, vykonávají jednotlivé skladové operace. Přejímka, uskladnění, výdej. Získávají přehled o odborných pojmech jako Just in Time, FIFO, „5S“ štíhlá výroba, kanban, TPM a další. Praxe od 2. ročníku je placená.

Kariéra:

Mezi typické pracovní pozice, o které se mohou absolventi ucházet, patří:
- Dopravní referent: zabývá se organizací a koordinací přepravy zboží a osob.
- Dispečer: řídí a kontroluje provoz dopravních prostředků.
- Logistický manažer: je zodpovědný za řízení logistických procesů.
- Skladník: stará se o skladování zboží, stav zásob.
- Zásobář: zodpovídá za řízení zásob zboží.
- Dopravce: se zabývá přepravou zboží a osob.
- Celní deklarant, nákupčí, logistici nebo manažeři výroby, nákupu, prodeje, skladových operací a další.
Mezi možnosti uplatnění studentů patří:
- Práce v oblasti logistických procesů ve společnosti Třinecké železárny, a. s. 
v technickohospodářských funkcích jako administrativní pracovníci.
- Práce u poskytovatelů logistických služeb: logistika, doprava, obchodně-ekonomické funkce.
- Práce v průmyslových a obchodních společnostech, firmách: 
logistika, doprava, obchodně-ekonomické funkce.
Práce v poradenské firmě: poskytování poradenství a řešení v oblasti logistiky 
a dopravy.
- Práce ve výzkumu a vývoji: práce na nových technologiích a postupech 
v oblasti logistiky a dopravy.
- Práce v neziskové organizaci: pomáhání s logistikou a dopravou humanitární pomoci nebo jiných služeb.

Bonusy:

Witness – program pro modulaci logistických procesů.
Od 2. ročníku produktivní práce žáků je odměňována a závisí na známce z odborné praxe.